Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét một số ví dụ về Nhóm, các vai trò mà bạn có thể chỉ định cho thành viên Nhóm và cách kết nối Nhóm với Trang của bạn.