Trong bài học này, chúng ta sẽ điểm qua một số cách để bạn quản lý và kiểm duyệt Nhóm.