Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét kết quả của một thử nghiệm A/B và cách xác định kết quả khả thi.