Bài học này sẽ hướng dẫn học viên cách xác định các chỉ số thành công và dựa vào các chỉ số đó để tạo, chạy, xem xét và tinh chỉnh quảng cáo.