Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo Đối tượng cốt lõi, Đối tượng tùy chỉnh và Đối tượng tương tự trong Trình quản lý quảng cáo.