Bắt tay vào xây dựng trải nghiệm Messenger theo 5 bước, từ xác định phương pháp đến tối ưu hóa sản phẩm cuối.