Nhắm mục tiêu sở thích và hành vi cụ thể khi xác định Đối tượng cốt lõi.