Nhắm mục tiêu đối tượng cốt lõi dựa trên loại thiết bị dùng để xem quảng cáo.