Mỗi chiến dịch trên Facebook đều có một mục tiêu quảng cáo. Mục tiêu quảng cáo này sẽ quyết định số liệu bạn nhìn thấy trong cột Kết quả của Trình quản lý quảng cáo.

Qua bài học này, bạn có thể:

Điều chỉnh mục tiêu quảng cáo của chiến dịch cho phù hợp với số liệu trong cột Kết quả của Trình quản lý quảng cáo.