Bạn phải biết hiệu quả quảng cáo để chủ động quản lý chiến dịch của mình. Bạn có thể xem và chia sẻ thông tin này với Trình quản lý quảng cáo.

Qua bài học này, bạn có thể:

Tạo báo cáo mới hoặc tìm báo cáo đã lưu trong Trình quản lý quảng cáo.
Tận dụng chức năng lọc trong báo cáo trên Trình quản lý quảng cáo.
Chia sẻ báo cáo được tạo trong Trình quản lý quảng cáo.