Tìm hiểu biện pháp bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư mà Facebook áp dụng, cũng như cách tạo quảng cáo tuân thủ chính sách quảng cáo của Facebook.