Tìm hiểu cách tạo quảng cáo, cũng như xem xét các lựa chọn về định dạng, vị trí quảng cáo và nội dung trong Trình quản lý quảng cáo.