Qua bài học này, bạn có thể: - Nhận biết những nội dung và trải nghiệm người dùng không được phép xuất hiện tại trang đích.