ใช้บทเรียนนี้เพื่อ ทราบว่ารูปแบบของชิ้นงานโฆษณาแบบใดที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้สำหรับการโฆษณาในกลุ่มแอพและบริการของ Facebook