Qua nội dung đào tạo này, bạn sẽ nắm được cách thu thuế đối với Quảng cáo trên Facebook. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thêm hoặc cập nhật mã số thuế của doanh nghiệp cho tài khoản quảng cáo.