Thông qua khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu: Cách tạo quảng cáo để thúc đẩy lưu lượng truy cập Trang Facebook. Cách chọn nội dung, nhắm mục tiêu, lên ngân sách và lịch chạy phù hợp cho quảng cáo.