การใช้เครื่องมือสร้างสรรค์เพื่อช่วยในการพัฒนารูปแบบโฆษณาและตำแหน่งการจัดวางโฆษณาของ Facebook