Thông qua các giải pháp đo lường của Facebook, doanh nghiệp và agency sẽ biết cách sử dụng thông tin chi tiết về quảng cáo.