Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách xác định đối tượng mục tiêu và giới thiệu 3 loại đối tượng quảng cáo mà bạn có thể sử dụng trong Trình quản lý quảng cáo.