Bài học này hướng dẫn cách dùng các ứng dụng của Facebook để tạo dựng sự hiện diện online cho doanh nghiệp.