ทำแบบทดสอบนี้เพื่อประเมินความรู้เกี่ยวกับวิธีสร้างตัวตนของธุรกิจโดยใช้ Messenger