Bài học này sẽ hướng dẫn cách tìm và gây dựng lượng người theo dõi Trang để kêu gọi sự ủng hộ cho doanh nghiệp.