Nhắm mục tiêu Đối tượng cốt lõi so với các loại đối tượng khác mà doanh nghiệp có thể nhắm mục tiêu.