Nhắm mục tiêu vị trí và thông tin nhân khẩu học cụ thể khi xác định Đối tượng cốt lõi.