Sửa đổi và quản lý đối tượng với khả năng xác định đối tượng chồng chéo và bị loại trừ trong chiến dịch