Với Trình quản lý quảng cáo, bạn có thể sử dụng các tùy chọn kiểm soát bảng điều khiển, chẳng hạn như tìm kiếm, bộ lọc và số liệu chia nhỏ để mô tả trực quan hiệu quả quảng cáo. Bạn có thể tùy chỉnh để bảng điều khiển cung cấp thông tin cần thiết theo cách phù hợp với mình.

Qua bài học này, bạn có thể:

Xác định các thành phần khác nhau của bảng điều khiển chính trong Trình quản lý quảng cáo.
Tùy chỉnh các cột trong Trình quản lý quảng cáo sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn.