Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ tìm hiểu xem là nhờ đón nhận công nghệ máy học và công cụ bảo đảm tính linh động của Facebook, các đội ngũ truyền thông đạt hiệu quả cao hơn và khám phá ra thông tin chi tiết mới mẻ như thế nào. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các công cụ hỗ trợ tăng tính linh động ở 4 khía cạnh: ngân sách, đối tượng, vị trí quảng cáo và nội dung.