บทเรียนนี้จะแสดงหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของชิ้นงานโฆษณาในการพัฒนาเนื้อหาบน Instagram ที่เหมาะกับการใช้งานบนมือถือ