Tìm hiểu về các loại đối tượng khác nhau có thể dùng cho quảng cáo và cách tạo đối tượng cho chiến dịch quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo.