Tìm hiểu cách dùng các ứng dụng của Facebook để tạo dựng sự hiện diện online, tương tác với đối tượng và phát triển hoạt động kinh doanh.